Baila Latino Trophy List

Baila Latino Dancer Baila Latino Dancer
Earn all trophies!
La Zumbera Professional La Zumbera Professional
Earn 3 flowers dancing La Zumbera
La Zumbera Mito La Zumbera Mito
Earn 5 flowers dancing La Zumbera
La Zumbera Steadiness La Zumbera Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing La Zumbera
Lamento De Corazón Professional Lamento De Corazón Professional
Earn 3 flowers dancing Lamento De Corazón
Lamento De Corazón Mito Lamento De Corazón Mito
Earn 5 flowers dancing Lamento De Corazón
Lamento De Corazón Steadiness Lamento De Corazón Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing Lamento De Corazón
Guantanamera Professional Guantanamera Professional
Earn 3 flowers dancing Guantanamera
Guantanamera Mito Guantanamera Mito
Earn 5 flowers dancing Guantanamera
Guantanamera Steadiness Guantanamera Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing Guantanamera
Oye Que Rico Professional Oye Que Rico Professional
Earn 3 flowers dancing Oye Que Rico
Oye Que Rico Mito Oye Que Rico Mito
Earn 5 flowers dancing Oye Que Rico
Oye Que Rico Steadiness Oye Que Rico Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing Oye Que Rico
Mueve La Colita Professional Mueve La Colita Professional
Earn 3 flowers dancing Mueve La Colita
Mueve La Colita Mito Mueve La Colita Mito
Earn 5 flowers dancing Mueve La Colita
Mueve La Colita Steadiness Mueve La Colita Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing Mueve La Colita
Ai Se Eu Te Pego Professional Ai Se Eu Te Pego Professional
Earn 3 flowers dancing Ai Se Eu Te Pego
Ai Se Eu Te Pego Mito Ai Se Eu Te Pego Mito
Earn 5 flowers dancing Ai Se Eu Te Pego
Ai Se Eu Te Pego Steadiness Ai Se Eu Te Pego Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing Ai Se Eu Te Pego
Dighidin Don Don Professional Dighidin Don Don Professional
Earn 3 flowers dancing Dighidin Don Don
Dighidin Don Don Mito Dighidin Don Don Mito
Earn 5 flowers dancing Dighidin Don Don
Dighidin Don Don Steadiness Dighidin Don Don Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing Dighidin Don Don
El Dueño Del Swing Professional El Dueño Del Swing Professional
Earn 3 flowers dancing El Dueño Del Swing
El Dueño Del Swing Mito El Dueño Del Swing Mito
Earn 5 flowers dancing El Dueño Del Swing
El Dueño Del Swing Steadiness El Dueño Del Swing Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing El Dueño Del Swing
Jinga Jinga Professional Jinga Jinga Professional
Earn 3 flowers dancing Jinga Jinga
Jinga Jinga Mito Jinga Jinga Mito
Earn 5 flowers dancing Jinga Jinga
Jinga Jinga Steadiness Jinga Jinga Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing Jinga Jinga
El Pam Pam Professional El Pam Pam Professional
Earn 3 flowers dancing El Pam Pam
El Pam Pam Mito El Pam Pam Mito
Earn 5 flowers dancing El Pam Pam
El Pam Pam Steadiness El Pam Pam Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing El Pam Pam
La Vuelta Professional La Vuelta Professional
Earn 3 flowers dancing La Vuelta
La Vuelta Mito La Vuelta Mito
Earn 5 flowers dancing La Vuelta
La Vuelta Steadiness La Vuelta Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing La Vuelta
Macarena Professional Macarena Professional
Earn 3 flowers dancing Macarena
Macarena Mito Macarena Mito
Earn 5 flowers dancing Macarena
Macarena Steadiness Macarena Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing Macarena
No Hay Otra Cosa Professional No Hay Otra Cosa Professional
Earn 3 flowers dancing No Hay Otra Cosa
No Hay Otra Cosa Mito No Hay Otra Cosa Mito
Earn 5 flowers dancing No Hay Otra Cosa
No Hay Otra Cosa Steadiness No Hay Otra Cosa Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing No Hay Otra Cosa
Pimpolho Professional Pimpolho Professional
Earn 3 flowers dancing Pimpolho
Pimpolho Mito Pimpolho Mito
Earn 5 flowers dancing Pimpolho
Pimpolho Steadiness Pimpolho Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing Pimpolho
Yo Quiero Professional Yo Quiero Professional
Earn 3 flowers dancing Yo Quiero
Yo Quiero Mito Yo Quiero Mito
Earn 5 flowers dancing Yo Quiero
Yo Quiero Steadiness Yo Quiero Steadiness
Perform 3 Perfect in Row while dancing Yo Quiero