Bitter Smile. Trophy List

轟木桜子開始 轟木桜子開始
『轟木桜子』ルートに入りました。
宮津橋勇樹開始 宮津橋勇樹開始
『宮津橋勇樹』ルートに入りました。
轟木みい開始 轟木みい開始
『轟木みい』ルートに入りました。
轟木要開始 轟木要開始
『轟木要』ルートに入りました。
轟木桜子終了 轟木桜子終了
『轟木桜子』ルートが終了しました。
宮津橋勇樹終了 宮津橋勇樹終了
『宮津橋勇樹』ルートが終了しました。
轟木みい終了 轟木みい終了
『轟木みい』ルートが終了しました。
轟木要終了 轟木要終了
『轟木要』ルートが終了しました。