Attack Heroes Trophy List

- Advertisement -
Get all trophies
Beat Xiao Fei
Beat Xiao Yu
Beat Zhang Jiao
Beat Yue Jin
Beat Zhou Tai
Beat Gan Ning
Beat Tai Shi
Beat Xia HouDun
Beat Lv Bu
Beat Dong Zhuo
Have gold coins 2000
Have gold coins 5000
Have gold coins 10000
Have gold coins 20000
Have gold coins 50000
Have gold coins 100000
In the battle combo to 5
In the battle combo to 10
In the battle combo to 20
In the battle combo to 25
In the battle combo to 30
In the battle combo to 40
In the battle combo to 50
In the battle combo to 99