JiPS Achievement List

Asian Ships Asian Ships
Assembled all Asian ships
Caribbean Ships Caribbean Ships
Assembled all the Caribbean ships
 Mediterranean Ships Mediterranean Ships
Assembled all the Mediterranean ships
All Ships All Ships
Assembled all ships
Assembled all 6x8 Assembled all 6×8
Assembled all ships in easy mode 6×8 slicing
Assembled all 12x16 Assembled all 12×16
Assembled all ships in regular mode 12×16 slicing
Assembled all 15x20 Assembled all 15×20
Assembled all ships in hard mode 15×20 slicing